Repertoár

Labu­tí princezna

Výprav­ná hudeb­ní pohád­ka na slav­né téma o zlém čaro­dě­ji Rudo­vou­so­vi, kte­rý pro­mě­ní prin­cez­nu Ode­t­tu a její přá­te­le v labutě.…

Autor: Jana Gali­no­vá a Len­ka Lavičková
Režie: Jurij Galin
Hrají: Jana Gali­no­vá, Petr Kozák, Robert Sto­důl­ka, Jaro­slav Drob­ný, Len­ka Lavič­ko­vá, Michal Žiž­ka, Lucie Ran­dá­ko­vá, Lukáš Masár, Petr Erlitz
Délka: 70 minut bez přestávky
Divadlo: Docela velké divadlo Litvínov
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Výprav­ná hudeb­ní pohád­ka na slav­né téma o zlém čaro­dě­ji Rudo­vou­so­vi, kte­rý pro­mě­ní prin­cez­nu Ode­t­tu a její přá­te­le v labu­tě. Princ by ji sice mohl vysvo­bo­dit, ale nesměl by si ji splést s jinou dív­kou. To se, bohu­žel sta­ne a princ svůj omyl pozná, až když je poz­dě. Pro­to­že jsme však v pohád­ce, všech­no nako­nec dob­ře dopad­ne. Aby děti lépe pocho­pi­ly celý děj slav­né­ho bale­tu, dopl­ni­li insce­ná­to­ři pohád­ko­vé posta­vy tře­mi skal­ní­mi skřít­ky, kte­ří dětem objas­ňu­jí, co se prá­vě sta­lo nebo se v násle­du­jí­cí chví­li stane.

Kaž­dý divák musí mít zakou­pe­nou vstupenku!

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.