Repertoár

Lako­mec

Když otec a syn milu­jí jed­nu ženu, když dce­ra otce milu­je jeho slu­hu a otec…

Autor: Molie­re
Režie: Zuza­na Zavřelová
Hrají: žáci 8. tří­dy Wal­dorfské ško­ly Brno
Hudba: Anna Thea Han­zel­ko­vá, Ben­ja­mín Svirák
Tanec: Marie Bártová, Emílie Jonáková, Valerie Nováková
Délka: 70 minut bez přestávky
Divadlo: Waldorfská škola Brno

Cena

Sektor A100,- Sektor B100,- Sektor C100,-

Když otec a syn milu­jí jed­nu ženu, když dce­ra otce milu­je jeho slu­hu a otec je drž­gre­šle a cham­ti­vec prv­ní tří­dy.… Jak to může jen dopadnout?
Diva­del­ní před­sta­ve­ní vám zahra­jí žáci osmé tří­dy Wal­dorfské ško­ly Brno. Tato 70ti minu­to­vá kome­die je obra­zem kaž­do­den­ní osmi­le­té vzá­jem­né spo­lu­prá­ce žáků a tříd­ní­ho uči­te­le a také jedi­neč­ným pro­je­vem kaž­dé­ho z nich nejen v oblas­ti herec­ké ale také hudeb­ní, taneč­ní či scé­no­gra­fic­ké. Kaž­dý si do toho­to pro­jek­tu při­ne­sl svůj kon­krét­ní úkol.