Repertoár

Lás­ka pod lípou

Před­sta­ve­ní Lás­ka pod lípou poví­dá o setká­vá­ní zami­lo­va­ných lidí pod lípa­mi rou­sí­nov­ské­ho par­ku za Záložnou.…

Režie: David Kříž
Hrají: Eva Kyjov­ská, Lukáš Oleják, Jakub Libá­nek, Filip Kol­mač­ka, Šár­ka Zou­lo­vá, Jit­ka Mod­lit­bo­vá, Jiří Hýzl, Fran­ti­šek Pokor­ný, Adéla Cou­fa­lo­vá, Jan Žáček, Jiří Bohuslav, Patrik Hem­za, Jiři­na Posol­do­vá, Milan Bubniak
Délka: 80 minut bez přestávky
Divadlo: Divadelní a výtvarný ansámbl D.A.V.A

Cena

Sektor A100,- Sektor B100,- Sektor C100,-

Před­sta­ve­ní Lás­ka pod lípou poví­dá o setká­vá­ní zami­lo­va­ných lidí pod lípa­mi rou­sí­nov­ské­ho par­ku za Zálož­nou. Před­sta­ve­ní začí­ná v sou­čas­nos­ti, na kte­rou nava­zu­jí roky 1919, 1929, 1939, 1969 a 1989. V závě­ru dochá­zí­me k poznatku, že his­to­ric­ké epo­chy se stří­da­jí, pra­vá lás­ka však zůstá­vá stej­ná (vrt­ka­vá, pobláz­ně­ná, žár­li­vá, ale pře­de­vším krás­ná). Již sto let vše­mu při­hlí­ží a naslou­cha­jí krás­né vzrost­lé lípy. Jed­not­li­vé pří­běhy jsou spí­še fik­tiv­ní, vět­ši­na z nich má ale reál­ný základ v his­to­ric­ké udá­los­ti – jako je napří­klad elek­tri­fi­ka­ce měs­ta, pří­jezd pre­zi­den­ta Masa­ry­ka, útěk židov­ské­ho oby­va­tel­stva před dru­hou svě­to­vou vál­kou, komu­nis­tic­ké opo­no­vá­ní, dneš­ní mobil­ní a inter­ne­to­vá doba.

Pří­běh vrcho­lí osla­vou tři­cá­té­ho výro­čí od vypuk­nu­tí Same­to­vá revo­lu­ce, kte­rou si v roce 2019 připomínáme.

Před­sta­ve­ní je uvá­dě­no v rám­ci dotač­ní­ho pro­gra­mu pro­jek­tu „S diva­dlem napříč regi­o­ny“, kte­rý pod­po­ři­lo Měs­to Rou­sí­nov a Jiho­mo­rav­ský kraj.