Repertoár

Lás­ky jed­né plavovlásky

A byli spo­lu šťast­ni až do rána.

Autor: Jaro­slav Papoušek, Miloš For­man, Ivan Pas­ser
Režie: Jan Holec
Hrají: Mag­da­lé­na Tka­čí­ko­vá, Vác­lav Švarc, Nor­bert Lichý, Kate­ři­na Krej­čí, Mar­ké­ta Haro­ko­vá, Dušan Urban, Mar­ce­la Čap­ko­vá, Yvo­na Sto­la­řo­vá, Julie Goet­zo­vá, Voj­těch Joha­ník, Jáchym Kuče­ra, Jakub Burý­šek, Michal Weber
Délka: bude upřesněno
Divadlo: Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Komedie Drama

Cena Letní scéna

Sektor A650,- Sektor B550,- Sektor C450,-

Kaž­dá hol­ka chce klu­ka, kaž­dá hol­ka chce lás­ku. A kaž­dý kluk chce… Sezná­mit se a zami­lo­vat je snad­né. Ale co dál? Kome­die o prv­ních lás­kách, koco­vi­nách a růžo­vých brý­lích, kte­ré mož­ná spad­nou dřív, než si je sta­čí­me nasa­dit. Ori­gi­nál­ní adap­ta­ce slav­né­ho fil­mu Milo­še For­ma­na. Přijď­te na večí­rek, kde se zpí­vá a tan­čí až do rána!