Repertoár

Len­ka Filipová

Kon­cert legen­dár­ní zpě­vač­ky a kyta­rist­ky Len­ky Filipové.

Foto: Jiří Štarha
Délka: 90 minut bez přestávky
Koncert

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Len­ka Fili­po­vá je na čes­ké a slo­ven­ské kul­tur­ní scé­ně znač­kou hudeb­ní kva­li­ty, úspě­chu, ale i neo­by­čej­né lid­ské skrom­nos­ti. Kon­cer­ty plné emo­cí, vir­tu­óz­ních muzi­kant­ských výko­nů, komu­ni­ka­ce s pub­li­kem, celá řada hitů a neko­neč­ná ener­gie posou­vá Len­ku Fili­po­vou stá­le výš mezi eli­tu čes­kých a slo­ven­ských umělců.

„Mám veli­kou radost z pozvá­ní zahrát a zazpí­vat si na Let­ní scé­ně Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Navíc to bude úpl­ně popr­vé! Při­pra­vi­la jsem si spous­tu mých srd­co­vek s kyta­rou a již teď se těším na vás, na živé pub­li­kum, kte­ré bude zpí­vat se mnou, potom se zapo­slou­chá do skla­deb pro kla­sic­kou kyta­ru, lido­vých pís­ni­ček a tře­ba se zasní při ukáz­kách kelt­ské muzi­ky z posled­ní des­ky Oppi­dum. Při­je­du se svý­mi hos­ty, kte­ří báječ­ně hra­jí na své nástro­je: kla­vír, kelt­ská har­fa, akor­de­on, a zpí­va­jí,“ říká o svém brněn­ském kon­cer­tu Len­ka Fili­po­vá.

Kon­cert ve spo­lu­prá­ci s fes­ti­va­lem Mara­ton hud­by Brno.