Repertoár

Malé man­žel­ské zločiny

Krás­ný a fas­ci­nu­jí­cí obraz man­žel­ství s jeho démo­ny, žár­li­vos­tí, pokry­tec­tvím a ego­is­mem, kte­ré jsou na dru­hé stra­ně vyvá­že­ny neza­po­me­nu­tel­ný­mi vzpo­mín­ka­mi, humo­rem a něhou…

Autor: Eric-Emma­nu­el Schmitt
Režie: Vla­di­mír Strnisko
Hrají: Milan Lasi­ca, Mar­ta Sládečková
Překlad: Eva Piovarcsyová
Foto: Ctibor Bachratý
Délka: 70 minut bez přestávky
Premiéra: 27. 01. 2007
Divadlo: Štúdio L+S Slovensko
Komedie

Cena

Sektor A630,- Sektor B550,- Sektor C300,-

„Nikdy som nepochopil,k aké­mu žán­ru patrí man­žel­ský život. Je to tragé­dia ale­bo komé­dia?,“ ten­to výrok Eri­ca-Emma­nu­e­la Schmit­ta veľ­mi pres­ne cha­rak­te­ri­zu­je celú hru. K jej napí­sa­niu ho údaj­ne pod­ni­e­ti­lo to, že nepo­znal hru o lás­ke, kto­rá pre­tr­vá. Exis­tujú tisíc­ky hier o lás­ke, kto­rá sa skon­čí, naj­sláv­nej­šia – Rómeo a Júlia – hovorí o jej zači­at­ku a kon­ci záro­veň, ale zati­aľ nik nena­pí­sal hru o pre­tr­vá­vaj­úcej, man­žel­skej lás­ke. Veď akí by asi boli Shake­spae­ro­vi milen­ci po pät­ná­sťroč­nom spolužití?

Eric-Emma­nu­el Schmitt je nosi­teľom via­ce­rých pres­tíž­nych oce­ne­ní. Ten­to súčas­ný fran­c­úz­sky dra­ma­tik a pro­za­ik sa v prie­be­hu desi­a­tich rokov stal jed­ným z naj­čí­ta­nej­ších a naju­vá­d­za­nej­ších auto­rov na sve­te. Jeho kni­hy boli pre­lo­že­né do 35 jazy­kov jeho hry sa pra­vi­del­ne hrajú vo vyše 40 krajinách.