Repertoár

Mili­ón

„Mili­ón — kome­die za všech­ny prachy“

Režie: Vilém Dub­nič­ka
Hrají: Vla­di­mír Polívka, Hynek Čer­mák
Délka: 75 minut bez přestávky
Divadlo: Michal Jančařík, Synagoga Concerts
Komedie

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Slav­ný diva­del­ní herec, reži­sér a ředi­tel, lehce aro­gant­ní Filip Mar­tén má pro­blém. Jeviš­tě jeho diva­dla sežral čer­vo­toč. Na záchra­nu toho, co celý život budo­val, potře­bu­je mili­on Euro. Zná­mý umě­lec vsa­dí vše na jed­nu kar­tu a jde osob­ně požá­dat o pení­ze záhad­né­ho mili­ar­dá­ře a mece­ná­še Jea­na Peti­té­ra, kte­rý se nao­pak na veřej­nos­ti neu­ka­zu­je vůbec. Dostat mili­on Euro ovšem není jen tak…

Jed­no­ak­to­vá kome­die pro dva bra­vur­ní her­ce, kte­ří se neu­stá­le pře­kva­pu­jí nový­mi úko­ly a výzva­mi. Sou­boj dvou výji­meč­ných osob­nos­tí. Jak ten­to třas­ka­vý dia­log plný neče­ka­ných situ­a­cí a chyt­ré­ho humo­ru skon­čí? Zís­ká nako­nec pan Mar­tén svůj Mili­on? Není za tím vším ješ­tě něco jiné­ho? Chyt­rá, neotře­lá a pře­kva­pu­jí­cí kome­die zau­ja­la dvě herec­ké osob­nos­ti, přá­te­le, co spo­lu ode­hrá­li něko­lik sezon v Dej­vic­kém diva­dle, kte­rý­mi jsou — Hynek Čer­mák a Vla­di­mír Polív­ka — a nabí­zí pří­slib ener­gií nabi­té atmo­sfé­ry, jis­kři­vé­ho diva­del­ní­ho zážitku!