Repertoár

Mili­o­no­vý údržbář

Fran­couz­ská komedie.

Autor: Eric Assous
Režie: Anto­nín Procházka
Hrají: Petr Nárož­ný, Vero­ni­ka Fre­i­man­no­vá, Zuza­na Žáko­vá / Anna Kot­lí­ko­vá, Robert Hájek / Mar­tin Zahál­ka ml., Anto­nín Pro­cház­ka / Vasil Frid­rich, Vasil Frid­rich / Anto­nín Pro­cház­ka, Lucie Zed­níč­ko­vá / Ště­pán­ka Křesťanová
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C490,- Přístavek350,-

Cena Letní scéna

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Nejbližší představení:

18. 5.SO – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie

Séve­ri­nu opus­til man­žel Jean Pierre před dva­ce­ti lety. Opuš­tě­ná a na mizi­ně si zalo­ži­la vlast­ní vyda­va­tel­ství, kte­ré teď pro­spe­ru­je. Jed­no­ho dne se ten­to kdy­si světác­ký ex-man­žel obje­ví před její­mi dveř­mi, avšak už to není ten aro­gant­ní a cynic­ký obchod­ník, ale zrui­no­va­ný muž bez stře­chy nad hla­vou. Jean Pierre při­šel, aby se omlu­vil, a jako neza­měst­na­ný se vlast­ně zeptal i na prá­ci. Séve­ri­ne se roz­hod­ne dát mu šan­ci a nabíd­ne mu mís­to údrž­bá­ře! Jean Pierre tak musí pře­ko­nat svou hrdost, obléct si pra­cov­ní uni­for­mu, vzít kar­táč a kbe­lík a při­jmout poní­že­ní. Séve­ri­ne s ním totiž zachá­zí jako s onu­cí. Ale Jean Pierre není typ, kte­rý by se tak rych­le poddal.…