Letní scéna

Repertoár

Miloš Štěd­roň uvádí…

Tře­tí roč­ník tema­tic­kých přednášek.

Moderátor: prof. PhDr. Miloš Štěd­roň, CSc.
Délka: 90 minut bez přestávky

Cena

Sektor A100,-

Skla­da­tel, muzi­ko­log, pro­fe­sor Masa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty a popu­la­ri­zá­tor hudeb­ní his­to­rie Miloš Štěd­roň pat­ří k nej­vý­raz­něj­ším osob­nos­tem čes­ké­ho hudeb­ní­ho živo­ta sou­čas­nos­ti. Autor zná­mých melo­dií z Bala­dy pro ban­di­tu a hud­by k dal­ším diva­del­ním před­sta­ve­ním před­sta­vu­je cyk­lus svých před­ná­šek v Diva­dle Bol­ka Polívky.

Před­náš­ky uvá­dí­me v salón­ku Diva­dla Bol­ka Polívky

Téma­ta přednášek:

16. 11. v 16:00
Clau­dio Mon­te­ver­di: Návrat Odys­sea domů
Il ritor­no d´Ulisse in patria. Prů­řez jed­nou z posled­ních nahrá­vek slav­né benát­ské ope­ry – v hlav­ních rolích Mag­da­le­na Kože­ná a Rolan­do Villa­zón. Tato paříž­ská insce­na­ce z břez­na 2017 je doko­na­lým pře­vo­dem barok­ní ope­ru na sou­do­bé oper­ní jeviš­tě. Nám v Brně je navíc blíz­ká tím, že hlav­ní hrdin­ku – Odys­se­o­vu man­žel­ku Pene­lo­pe – zpí­vá a hra­je skvě­lá Mag­da­le­na Kožená.

14. 12. v 16:00

Mich­na a Schütz– barok­ní mistři stej­né doby
Nej­vět­ší „hity“ čes­ké­ho Mon­te­ver­di­ho Ada­ma Mich­ny z Otra­do­vic a němec­ké­ho Mon­te­ver­di­ho Hein­ri­cha Schüt­ze s před­vá­noč­ní tema­ti­kou. Nahráv­ky sou­bo­ru Ritor­nello a Micha­e­la Pospíšila.