Repertoár

Milu­ju tě, ale…

Roz­pus­ti­lá hudeb­ní jíz­da čarov­nou pale­tou moder­ních vzta­hů mezi mužem a ženou.

Autor: Joe Dipi­e­t­ro, Jimmy Roberts
Režie: Anto­nín Procházka
Hrají: Danie­la Šinkorová, Roman Voj­tek, Lumír Olšov­ský, Petr Von­drá­ček, Kate­ři­na Bohatová, Anna Roma­nov­ská
Kostýmy: Miroslav Král
Choreografie: Pavel Strou­hal
Překlad: Adam Novák
Foto: Josef Ptáček
Délka: 145 minut + přestávka
Premiéra: 15. 12. 2013
Divadlo: Divadlo Palace
Komedie Muzikál

Cena

Sektor A500,- Sektor B480,-

Kome­die nemá pří­bě­ho­vý děj. Jde o rych­lý sled scé­nek a hudeb­ních čísel s jed­ním jedi­ným téma­tem: vztah muže a ženy. Od prv­ních žha­vých schůzek a pří­prav na ně, přes budo­vá­ní vzta­hu, svat­bu, man­žel­ství, pro­blémy s tchy­ní a tchá­nem, pro­blémy s dět­mi, úna­vu ze ste­re­o­ty­pu, až po vzta­hy v pozd­ním věku. Obrov­ský úspěch této hudeb­ní kome­die spo­čí­vá pře­de­vším v tom, že kaž­dý divák na celém svě­tě už někte­rou ze situ­a­cí, ode­hrá­va­jí­cích se na jeviš­ti, osob­ně zažil, nebo jí byl ale­spoň svěd­kem u svých přá­tel či známých.
Zatím­co prv­ní jed­ná­ní této „inte­li­gent­ní sati­ric­ké hudeb­ní revue o lás­ce“ si sati­ric­ky pohrá­vá s pro­ble­ma­ti­kou svo­bod­ných mužů a žen v dneš­ním svě­tě, obra­cí dru­hé jed­ná­ní svou pozor­nost k živo­tu v man­žel­ství. Scén­ky plné břit­ké­ho humo­ru, skvě­lá muzi­ka a las­ka­vá nos­tal­gie glo­su­jí nikdy nekon­čí­cí zápas mezi obě­ma pohlavími.