Repertoár

MINDGAME – Líbez­né vyhlídky

Čis­to­krev­ný thriller. Zapo­me­ne­te dýchat!

Autor: Antho­ny Horowitz
Režie: Petr Hal­ber­sta­dt
Hrají: Miroslav Etzler, Petr Hal­ber­sta­dt, Gab­rie­la Míčo­vá / Pav­la Vitázková
Dramaturgie: Jan Kru­pa
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Hana Hal­ber­sta­dt
Světla: Roman Jaj­čík
Hudba: Jan Matá­sek
Choreografie: Hana Hal­ber­sta­dt
Překlad: Dana Hábová
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 13. 04. 2018
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky, StageArtCz
Komedie Drama Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A450,- Sektor B380,- Sektor C300,-

Když se Mark Sty­ler, autor “zaru­če­ně prav­di­vých” detek­tiv­ních romá­nů, pokou­ší zís­kat roz­ho­vor s Eas­ter­ma­nem — zná­mým séri­o­vým vra­hem — nemá ani poně­tí do čeho se pouš­tí. Napřed musí dostat sou­hlas Dok­to­ra Farquha­ra — podi­vín­ské­ho ředi­te­le Líbez­ných vyhlí­dek — psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny, v níž je Eas­ter­man držen. Brzy však zjis­tí, že nic není tako­vé, jak se zdá. Napří­klad kdo je ve sku­teč­nos­ti záhad­ný Bor­son? Odkud se přes­ně vza­lo maso v mra­zá­ku? Proč není kost­li­vec ve skří­ni? Dal­ší a dal­ší otáz­ky roz­tá­čí děsu­pl­nou spi­rá­lu při­chá­ze­jí­cích odpovědí. 
Diva­del­ní hra Min­d­ga­me, kte­rou v čes­ké pre­mi­é­ře uvá­dí spo­leč­nost STAGEARTCZ, byla s vel­kým úspě­chem při­ja­ta brit­ským pub­li­kem a po své pre­mi­é­ře v The­a­t­re Mer­cu­ry v Col­ches­te­ru (1999) pře­bí­rá­na dal­ší­mi diva­dly až dosáh­la pro­slu­lé­ho Vau­de­ville The­a­t­re na lon­dýn­ském West Endu a od té doby je se stej­ným úspě­chem uvá­dě­na na mno­ha diva­del­ních jeviš­tích po celém světě.

Insce­na­ce není vhod­ná pro divá­ky do 15 let.