Repertoár

Mínus dva

Krás­ný lid­ský pří­běh dvou mužů, kte­ří utí­ka­jí z nemoc­ni­ce, aby se setka­li se živo­tem, kte­rý nepoznali.

Autor: Samu­el Benchetrit
Režie: Juraj Nvo­ta
Hrají: Bolek Polív­ka, Milan Lasi­ca, Mar­tin Hofmann, Jit­ka Čadek Čvančarová
Scénografie: Mona Hafsa­hl
Kostýmy: Mona Hafsa­hl
Světla: Jan Hor­ký, Jaro­mír Barin Tichý
Hudba: Lubi­ca Salomon-Čekovská
Překlad: Elena Flašková
Foto: Monika Chupeková
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 21. 04. 2008
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Drama

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Dva paci­en­ti se roz­hod­nou strá­vit čas své­ho živo­ta jinak než pole­há­vá­ním v nemoc­ni­ci. Odhod­la­jí se k dob­ro­druž­né­mu útě­ku a potká­va­jí se s celou řadou lid­ských pří­bě­hů. Těhot­ná žena je pro­sí, aby našli otce její­ho dítě­te a ozná­mi­li mu, kde rodí pro pří­pad, že by se náho­dou roz­ho­dl být šťastný…

Až ve chví­li, kdy ztrá­cí­me, nachá­zí­me lás­ku, víru, nadě­ji a radost. Dva lidé v pokro­či­lém věku a s urči­tý­mi zku­še­nost­mi, kte­ří už troš­ku rozu­mí živo­tu, se postup­ně svě­řu­jí jeden dru­hé­mu. Někdy jsou jejich vzá­jem­né reak­ce absurd­ní, ale při­tom vychá­zí pořád ze živo­ta. I ten nás pře­ce čas­to zahr­nu­je množ­stvím absurdit.

Insce­na­ce při­ná­ší divá­kům vel­ké množ­ství kon­tras­tů. Věci tra­gic­ké a komic­ké, čer­né a bílé, vyso­ké a níz­ké – tako­vé jaký je sám život. Kaž­dý si ve hře najde kou­sek toho své­ho, svo­ji zku­še­nost, záži­tek, emoci.

https://www.youtube.com/watch?v=WaBy89_iAuI

Recenze:

Mínus dva spo­lé­há na Polív­ko­vu komičnost
03. 10. 2013, kult.cz, Veronika Sladovníková