Letní scéna

Repertoár

Mlče­ti zlato

Ne kaž­dá prav­da je hezká, tak proč s ní cho­dit ven. Fran­couz­ská komedie.

Autor: Eric Assous
Režie: Anto­nín Procházka
Hrají: Jan Čen­ský, Dana Moráv­ko­vá, Fran­ti­šek Sko­pal / Robert Hájek, Domi­ni­ka Býmo­vá / Iva­na Koro­lo­vá / Karo­lí­na Vágnerová
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,- Přístavek350,-

Nejbližší představení:

10. 9.ÚT – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie

Ne kaž­dá prav­da je hezká, tak proč s ní cho­dit ven. Fran­couz­ská komedie.

Gaspard a Clé­men­ce jsou ješ­tě rela­tiv­ně mla­dí seni­o­ři s vel­mi sluš­ným důcho­dem. Žijí v krás­ném bytě, a až na občas­né drob­né půtky, kte­ré jsou jen výra­zem jejich tem­pe­ra­men­tu, je všech­no, jak má být. Jejich syn Lucas se ože­nil s krás­nou Manon a mají spo­lu malé­ho syna Rober­ta, kte­ré­ho rodi­če čas od času hlí­da­jí. To vše až do dne, kdy před rodi­či dojde mezi Luca­sem a Manon k prud­ké hád­ce. Manon má totiž milen­ce a odjíž­dí s ním na dovo­le­nou. Když oba mla­dí ode­jdou, dojde mezi man­žel­ský­mi part­ne­ry k deba­tě na téma co s nimi dál. Má se Lucas roz­vést? Gaspard je pro, Clé­men­ce pro­ti. Netr­vá to dlou­ho, názo­ry se vymě­ňu­jí stá­le rych­le­ji, až dojde k jis­té ver­bál­ní neši­kov­nos­ti a na svět­lo vyplou­va­jí dlou­ho peč­li­vě zasu­nu­tá tajem­ství. Šok, úžas, ohromení.….
Urči­tým věcem je vždy moud­ré se vyhnout. Ne kaž­dá prav­da je hezká a může ublí­žit. Tak proč s ní cho­dit ven.