Repertoár

Na posled­ní chvíli

S ang­lic­kým humo­rem řeší pove­de­ný tatí­nek malér s dospí­va­jí­cí­mi dětmi.

Autor: Ray Coo­ney
Režie: Mar­tin Hruška
Hrají: Vác­lav Vydra, Jana Bouš­ko­vá / Zuza­na Sla­ví­ko­vá, Vlas­ta Žehro­vá / Kami­la Šprá­cha­lo­vá, Josef Car­da / Mar­tin Zahál­ka, Filip Cíl / Daniel Kadlec, Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá / Bar­bo­ra Vág­ne­ro­vá, Milo­slav Mejz­lík / Mar­tin Hruška
Délka: 120 minut + přestávka
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C450,-

Nejbližší představení:

5. 8.PO – 20:30

Lon­dýn­ský taxi­kář John Brown si dva­cet let taj­ně uží­vá živo­ta se dvě­ma man­žel­ka­mi. Pove­de­ný tatí­nek má s jed­nou syna Gavi­na a s dru­hou má dce­ru Vic­ki. Ti dva mla­dí se sezná­mí na inter­ne­tu a chtě­jí se osob­ně poznat. Jejich otec se jim v tom sna­ží se svým pří­te­lem Stan­leyem narych­lo a s vypě­tím všech sil zabrá­nit. Výsled­kem je vele­tok neu­vě­ři­tel­ných typic­ky coo­neyov­ských zmat­ků a impro­vi­za­cí v duchu nej­lep­ších tra­dic ang­lic­ké kome­die, kte­ré uspo­ko­jí kaž­dé­ho – kro­mě Joh­na Browna.