Repertoár

Návště­va na zabití

Výji­meč­ná hra si žádá výji­meč­né herec­ké obsa­ze­ní. Peter a Deb­bie jsou typic­ký brit­ský man­žel­ský pár…

Autor: Ste­ven Moffat
Režie: Pavel Khek
Hrají: Taťja­na Med­vec­ká, Matouš Ruml, Sabi­na Lau­ri­no­vá, Marek Pospí­chal, Char­lot­te Ste­i­gerwal­do­vá, Nathana­el Ruml / Petr Komí­nek, Jan Řezníček
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B620,- Sektor C500,- Přístavek350,-

Nejbližší představení:

3. 5.PÁ – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie

Výji­meč­ná hra si žádá výji­meč­né herec­ké obsazení.
Peter a Deb­bie jsou typic­ký brit­ský man­žel­ský pár střed­ních let. Pra­cov­ní zápřah tro­chu vyprazd­ňu­je jejich vztah, dět­mi clou­má puber­ta a moc si s nimi nero­zu­mě­jí… A navíc prá­vě u dve­ří domu pře­kva­pi­vě zazvo­ni­la výstřed­ní Ame­ri­čan­ka Elsa, s níž se sezná­mi­li při prázd­ni­no­vé plav­bě lodí a roz­lou­či­li se s ní neu­r­či­tým pří­sli­bem, že se ješ­tě někdy muse­jí vidět. Zasko­če­ní man­že­lé se samo­zřej­mě sna­ží být doko­na­lý­mi hos­ti­te­li, jen­že Deb­bi udě­lá tu “chy­bu”, že si Elsi­no jmé­no zadá do Goo­glu. A od té chví­le se sna­ží o
jedi­né – své­ho nena­dá­lé­ho hos­ta co nej­rych­le­ji vypro­vo­dit. Vždyc­ky totiž nepla­tí zná­mé poře­ka­dlo „host do domu, bůh do domu“…
Návště­va na zabi­tí je bri­lant­ně napsa­nou kome­dií, kte­rá ved­le ori­gi­nál­ní záplet­ky, skvě­le vysta­vě­ných situ­a­cí a jis­kři­vých dia­lo­gů při­ná­ší také otáz­ky k zamyš­le­ní: Mají být naše sluš­nost, úsluž­nost a ohle­du­pl­nost oprav­du bez­bře­hé? Kde je jejich hra­ni­ce? A čemu v dneš­ní pře­me­di­a­li­zo­va­né době vlast­ně může­me věřit? Pomá­há nám, nebo se v ní spíš ztrá­cí­me? Jejím auto­rem je vyhle­dá­va­ný brit­ský sce­náris­ta Ste­ven Mof­fat, mj. autor kul­tov­ní tv série Sher­lock s Bene­dic­tem Cum­ber­batchem nebo seri­á­lu Doc­tor Who. Pre­mi­é­ra na lon­dýn­ské diva­del­ní scé­ně se sta­la sen­za­cí. Návště­va na zabi­tí před­vá­dí pověst­ný brit­ský humor v jeho nej­vět­ší kráse.