Repertoár

Nikdy není pozdě

Důmy­sl­ně vysta­vě­ná kome­die pro dva her­ce v šes­ti rolích, kte­rá má spo­lu s kome­di­ál­ní­mi situ­a­ce­mi i zti­še­né tóny k zamyšlení.

Autor: Norm Fos­ter
Režie: Pavel Khek
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Vác­lav Vydra
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 17. 03. 2022
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,- Přístavek320,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Nejbližší představení:

21. 5.ÚT – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie

Jana Pau­lo­vá a Vác­lav Vydra jako fil­mo­vá dvo­ji­ce trha­jí divác­ké rekor­dy, kdy­ko­li se obje­ví na obra­zov­ce, ovšem na diva­del­ním jeviš­ti se spo­lu setká­va­jí až nyní. Dlou­ho totiž hle­da­li nato­lik dob­rý kome­di­ál­ní text, kte­rý by byl pro tak výji­meč­nou spo­lu­prá­ci dosta­teč­ným důvo­dem. Tako­vý text našli v důmy­sl­ně vysta­vě­né kome­dii Nor­ma Fos­te­ra Nikdy není poz­dě. Dává vynik­nout ohrom­né­mu kome­di­ál­ní­mu talen­tu obou her­ců, záro­veň má i zti­še­né tóny k zamyš­le­ní. Vyprá­ví pří­běh dvou lidí, jejichž život­ní ces­ty se v prů­bě­hu dlou­hých dese­ti­le­tí sice něko­li­krát pro­tnou, ale pokaž­dé se zase vyda­jí jiným smě­rem. Až dojde k jed­no­mu osu­do­vé­mu setkání…