Letní scéna

Repertoár

O hloupém Honzovi

Hon­za se vypra­ví do svě­ta pobrat tro­chu zku­še­nos­tí a rozumu.

Autor: Libor Jeník
Režie: Libor Jeník
Délka: cca 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Za2
Pro Děti

Cena Letní scéna

Sektor A100,- Sektor B100,- Sektor C100,- Sektor D100,-

Autor a prin­ci­pál diva­dla Libor Jeník malým i vel­kým divá­kům v před­sta­ve­ní naser­ví­ru­je kopu humo­ru a napí­na­vých situ­a­cí a spo­lu s krás­ný­mi pís­nič­ka­mi všech­ny zce­la jis­tě dob­ře poba­ví. Hon­za se vypra­ví do svě­ta pobrat tro­chu zku­še­nos­tí a rozu­mu. Jen­že žád­ná ces­ta není rov­ná a krás­ně zame­te­ná. Hon­za při svém puto­vá­ní nej­pr­ve zachrá­ní ze spá­rů dvou vej­lup­ků Stá­ni a Váni les­ní­ho stráž­ce Huga a ten mu za svou záchra­nu daru­je kou­zel­né brko, kte­ré Hon­zo­vi pomů­že, když mu bude ouvej. Dojde také na vaře­ní sekyr­ko­vé polév­ky a samo­zřej­mě i na prin­cez­nu! Přijď­te se podí­vat a bude­te si mít dlou­ho o čem povídat!