Repertoár

O polí­be­ném drakovi

Autor­ská pohád­ka, uši­tá na míru pro­sto­ru májo­vé­ho sta­nu, o udat­ném prin­ci, moud­rém krá­lo­vi, krás­né prin­cezně a samo­zřej­mě drakovi…

Režie: Jakub Špa­lek
Hrají: Jan Potmě­šil, Jit­ka Nerudová, Eliš­ka Mes­fin Boušková, Kryš­tof Pokorný, Matouš Ruml / Milo­slav Tichý, Ire­na Kris­te­ko­vá / Micha­e­la Váňo­vá / Tere­za Rumlová, Jakub Špa­lek
Délka: 45 minut bez přestávky
Premiéra: 16. 05. 2014
Divadlo: Divadelní spolek Kašpar
Pro Děti

Cena

Sektor A180,- Sektor B180,-

Mla­dý princ, moud­rý král, krás­ná prin­cez­na a tajem­ná čer­ná paní. A vel­mi své­ráz­ný šašek, svůd­né moř­ské pan­ny a samo­zřej­mě drak!!! A jako bonus ješ­tě Bam­bi­ni di Kašpar (naše vlast­ní děti)!

„Inspi­ro­vá­ni jed­nou sta­rou pohád­kou jsme vymys­le­li pří­běh i jed­not­li­vé situ­a­ce. Naším cílem bylo před­sta­ve­ní, kte­ré nás i vás bude pře­kva­po­vat a bavit. Mys­le­li jsme při tom na děti i rodi­če, zvlášt­ní pozor­nost jsme chví­li věno­va­li tatín­kům – to aby ani oni neli­to­va­li návštěvy diva­dla. Tak­že, nevá­hej­te, neboj­te se, těš­te se!“ Jakub Špalek