Letní scéna

Repertoár

Obraz

Vel­mi chyt­rá kome­die o svě­tě mužů, jejich ambi­cích, boles­tech, a hlav­ně o jejich přátelství.

Autor: Yas­mi­na Reza
Režie: Voj­těch Štěpánek
Hrají: Marek Cisov­ský, Albert Čuba, Josef Kaluža
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Komorní scéna Aréna
Komedie

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Vel­mi chyt­rá kome­die o svě­tě mužů, jejich ambi­cích, boles­tech, a hlav­ně o jejich přá­tel­ství. Dlou­ho­le­tým přá­tel­stvím tří čty­ři­cát­ní­ků otře­se moment, kdy si jeden z nich poří­dí pře­hna­ně dra­hý obraz – bílé plát­no bez rámu. Vzá­jem­né vzta­hy mužů pak musí pro­jít zkouš­kou, díky níž se všich­ni zúčast­ně­ní dozví prav­du o sobě samých. Yas­mi­na Reza tak uka­zu­je, jak vel­kým zdro­jem emo­cí může být bílá plocha.