Repertoár

Obuš­ku, z pyt­le ven!

Co svět svě­tem sto­jí, někte­ří lidé tou­ží jen po bez­prac­ném živo­tě, bohat­ství a moci.

Režie: Dana Pra­žá­ko­vá
Hrají: Jiří Krej­čí / Rado­van Sní­til, Julie Jurišto­vá, Dana Bar­tůň­ko­vá, Milan Duchek / Rafa­el Pra­žák, Jiří Hána / Daniel Koťan / Kryš­tof Maliňák
Délka: 65 minut bez přestávky
Divadlo: Divadelní společnost Julie Jurištové
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Co svět svě­tem sto­jí, někte­ří lidé tou­ží jen po bez­prac­ném živo­tě, bohat­ství a moci. Napra­vit všech­ny špat­nos­ti je vel­ká prá­ce i pro kou­zel­né bytos­ti. Když chudý švec Matěj dosta­ne zázrač­ný ubrou­sek a berán­ka sná­še­jí­cí­ho zlaťá­ky, v krč­mě už na něj čeká vyku­tá­le­ná dvo­jič­ka hos­tin­ských, kte­rá ho nesty­da­tě okra­de. Ten­to­krát ji však stih­ne zaslou­že­ný výprask. Tepr­ve když je po sta­ros­tech, mohou si všich­ni oddech­nout. Pohád­ko­vý pří­běh plný pís­ni­ček a komic­kých situací.

Kaž­dý divák musí mít zakou­pe­nou vstupenku!

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.