Repertoár

Od trau­ma­tu k nadě­ji / Mee­ting Brno

Od sna­hy rych­le zachrá­nit celý svět ke zku­še­nos­ti, že tepr­ve uzdra­ve­ní vlast­ní­ho trau­ma­tu půso­bí léčivě…

Účinkují: Rola Hallam, Ali­ce Kou­bo­vá, Karel „Kovy“ Kovář, Mar­ce­la Murgašová
Moderátor: Mar­ti­na Vik­to­rie Kopec­ká a David Macek

Nejbližší představení:

21. 6.PÁ – 19:30

Od sna­hy rych­le zachrá­nit celý svět ke zku­še­nos­ti, že tepr­ve uzdra­ve­ní vlast­ní­ho trau­ma­tu půso­bí léči­vě na oko­lí. Od chyt­ros­ti k moud­ros­ti. Od karam­bo­lů k pozná­ní, že pro dru­hé tu může být jen ten, kdo zná své zdro­je a pra­vi­del­ně z nich čer­pá. Umě­ní být: od trau­ma­tu k nadě­ji. Letoš­ní roč­ník Mee­ting Brno pokra­ču­je v tra­di­ci zaha­jo­va­cí dis­ku­ze, kte­rá ote­vře hlav­ní téma fes­ti­va­lu. Dis­ku­zi se čtyř­mi výji­meč­ný­mi hos­ty – lékař­kou Rolou Hallam, filo­zo­f­kou Ali­cí Kou­bo­vou, influ­en­ce­rem Kar­lem „Kovy“ Ková­řem a Mar­ce­lou Mur­ga­šo­vou – budou mode­ro­vat Mar­ti­na Vik­to­rie Kopec­ká a David Macek.
Večer bude pokra­čo­vat after­par­ty. Na mís­tě bude mož­né zakou­pit občerstvení.

Rola Hallam, lékař­ka a zakla­da­tel­ka huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ce Can­Do, kte­rá pod­po­ru­je zejmé­na míst­ní a v prv­ní linii půso­bí­cí zdra­vot­ní­ky a huma­ni­tár­ní pra­cov­ní­ky ve vál­kou zni­če­ných zemích tak, aby se pomoc dosta­la k lidem účin­ně a co nej­rych­le­ji. Rola Hallam vystu­pu­je na svě­to­vých dis­kuz­ních fórech (Women in the World, Goo­gle’s Zeit­ge­ist Minds, Hin­dustan Times Lea­der­ship Sum­mit) a sta­la se klí­čo­vou osob­nos­tí v péči o psy­chic­ké zdra­ví lidí pomá­ha­jí­cích zra­ně­ným ve váleč­ných konfliktech.

Ali­ce Kou­bo­vá, filo­zo­f­ka a mate­ma­tič­ka. Ali­ce Kou­bo­vá pro­hlu­bu­je spo­lu­prá­ci mezi vědou a umě­ním. Zabý­vá se spo­le­čen­ským a kul­tur­ním kon­tex­tem otá­zek, jak hod­no­tí­me sílu, sla­bost, zra­ně­ní, bez­moc či his­to­ric­ká a spo­le­čen­ská trau­ma­ta. Půso­bí na Filo­zo­fic­kém ústa­vu Aka­de­mie věd ČR a na Aka­de­mii múzic­kých umění.

Karel „Kovy“ Kovář, influ­en­cer, mode­rá­tor a autor popu­lár­ních videí. Ve své tvor­bě se věnu­je aktu­ál­ním spo­le­čen­ským či poli­tic­kým tématům.

Mar­ce­la Mur­ga­šo­vá, výkon­ná ředi­tel­ka Nada­ce BLÍŽKSOBĚ. Absol­vo­va­la řadu psy­cho­lo­gic­kých výcvi­ků (Gestalt výcvik pro pomá­ha­jí­cí pro­fe­se, výcvik pro kou­če Posi­ti­ve Intel­li­gen­ce, výcvik Trau­ma infor­med lea­der­ship for women). Pořá­dá kur­zy min­d­ful­ness a medi­ta­ce. Vede rov­něž kurz Trau­ma respek­tu­jí­cí pří­stup v řeše­ní nároč­né­ho cho­vá­ní dětí pro učitele.