Letní scéna

Repertoár

Oheň a popel

Diva­del­ní hra pod­le romá­nu Sán­do­ra Máraie Sví­ce dohořívají.

Autor: Chris­to­pher Hampton
Režie: Roman Polák
Hrají: Mar­tin Huba, Jiří Dvo­řák, Dra­ho­mí­ra Hof­ma­no­vá, Kris­tý­na Štar­ho­vá / Wlas­ta Laura
Dramaturgie: Vla­di­mír Procházka
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Katarí­na Hollá
Hudba: David Rot­ter
Překlad: Jitka Scoffin a Dana Silbigerová
Foto: David Konečný
Délka: 120 min + přestávka
Premiéra: 18. 11. 2023
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Drama

Cena

Sektor A650,- Sektor B550,- Sektor C450,- Přístavek320,-

Nejbližší představení:

9. 9.PO – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Drama

Sla­bě žhnou­cí uhlí­ky v krbu, sví­ce, kte­ré už už doho­ří­va­jí, a dva muži, jimž mno­ho ze živo­ta nezbý­vá. Přes­to úpor­ně, napí­na­vě a s vybrou­še­nou ele­gan­cí hle­da­jí jeho smy­sl. Je-li jaký… Mar­tin Huba a Jiří Dvo­řák se před­sta­ví ve hře brit­ské­ho dra­ma­ti­ka Chris­to­phe­ra Hampto­na pod­le nove­ly Sán­do­ra Máraie. Komor­ní pří­běh o přá­tel­ství, stá­ří a lás­ce pat­ří k vrchol­ným dílům svě­to­vé lite­ra­tu­ry 20. sto­le­tí. Dokon­ce zau­jal i Milo­še For­ma­na, kte­rý zva­žo­val jeho fil­mo­vé ztvár­ně­ní. Sou­čas­né zpra­co­vá­ní umož­ňu­je divá­kům ocit­nout se v těs­né blíz­kos­ti hlav­ních hrdi­nů a pro­žít s nimi jejich dra­ma dáv­né zra­dy, hlu­bo­ké­ho citu a vášně.

 


Pro­du­cen­ty původ­ní­ho lon­dýn­ské­ho uve­de­ní byli Eric Abra­ham a Robert Haggiag.

 


* V insce­na­ci se pou­ží­vá umě­lá střel­ba, v krbu jsou zapá­le­né svíč­ky a pro zvý­raz­ně­ní režij­ní­ho zámě­ru  her­ci na jeviš­ti kou­ří cigarety.
* Upo­zor­ňu­je­me divá­ky, že při pozd­ním pří­cho­du po začát­ku před­sta­ve­ní nebu­dou vpuš­te­ni do sálu viz Návštěv­ní řád