Repertoár

Ondřej Havel­ka a jeho Melo­dy Makers

NEJLEPŠÍ KUSY Z REPERTOIRU

Délka: 100 minut + přestávka
Koncert

Cena Letní scéna

Sektor A670,- Sektor B570,- Sektor C350,- Sektor D350,-

Výběr těch nej­ob­lí­be­něj­ších a nejbri­lant­něj­ších kous­ků z reper­toi­ru Ondře­je Havel­ky a jeho zna­me­ni­té­ho orchest­ru Melo­dy Makers!
Ondřej Havel­ka a jeho Melo­dy Makers se zabý­va­jí auten­tic­kou inter­pre­ta­cí popu­lár­ní hud­by obdo­bí rané­ho a vrchol­né­ho swin­gu od počát­ku let tři­cá­tých až k raným letům čtyřicátým.
Pes­t­rý reper­toir zahr­nu­je atrak­tiv­ní sklad­by širo­ké­ho žánro­vé­ho spek­tra, sweet and hot, od holly­wo­od­ských muzi­ká­lů až po vrchol­ná čís­la swin­go­vých big-bandů.