Repertoár

Oscar pro Emily

Kon­ver­zač­ní kome­die s pře­kva­pi­vý­mi zvraty.

Autor: Fol­ker Bohnet, Ale­xan­der Alexy
Režie: Petr Sla­vík
Hrají: Car­men Mayerová, Petr Kost­ka, Vác­lav Jílek / Ivan Lupták
Překlad: Magdalena Štulcová
Foto: Lenka Hatašová, Václav Beran
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 25. 04. 2019
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Stár­nou­cí man­žel­ský pár Emi­ly a Hen­ry čeka­jí na pře­dá­vá­ní Osca­rů. Oba dou­fa­jí, že jejich celo­ži­vot­ní herec­ké dílo bude odmě­ně­no. Čas do večer­ní­ho cere­mo­ni­á­lu si krá­tí dis­ku­se­mi o vhod­ném oble­če­ní a vzpo­mín­ka­mi. Jakmi­le se obje­ví Jeff z donáš­ko­vé služ­by, mají koneč­ně pub­li­kum, kte­ré tolik potře­bu­jí. Mla­dý poslí­ček ovšem svý­mi zví­da­vý­mi otáz­ka­mi brzy odha­lí, že ne vše, co si mys­lí a říka­jí, je prav­da. A na závěr při­jde vel­ké překvapení…