Letní scéna

Repertoár

Osm eur na hodinu

Zbě­si­lá kome­die o sobec­tví i štědrosti.

Autor: Sébas­ti­en Thiéry
Režie: Anto­nín Procházka
Hrají: Mar­tin Kraus, Mar­tin Zounar, Mar­ti­na Ran­do­vá / Danie­la Šin­ko­ro­vá, Anto­nín Pro­cház­ka / Zby­šek Pantůček
Divadlo: JT Promotion
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Jacques a Lau­ren­ce, boha­tý bur­žo­az­ní pár střed­ní­ho věku zaměst­ná­vá na čer­no podiv­nou paní na úklid. Rosa je hoto­vá nešťast­ni­ce. Nejen­že se nechá vyko­řis­ťo­vat svý­mi „zaměst­na­va­te­li“ a sta­rá se o své­ho pří­te­le, kte­rý se od ní nechá živit, ale kaž­dý den se jí při­ho­dí něja­ký malér. Jed­nou ztra­tí tele­fon, podru­hé si zablo­ku­je krk, tře­tí den krvá­cí z nosu… Říze­ním osu­du se ta smů­la pře­ne­se na Jacqua s Lau­ren­ce, kte­ří se roz­hod­nou udě­lat coko­li, aby Rosu a pře­de­vším sebe zachrá­ni­li od podiv­né­ho pro­kle­tí. Nut­no zmí­nit, že Rosa je ve sku­teč­nos­ti muž – transvestita…
Proč vlast­ně pomá­há­me dru­hým, pakli­že nejde o náš vlast­ní prospěch?