Letní scéna

Repertoár

Ote­vře­né manželství

Zou­fa­le jedo­va­tá tragi­ko­me­die o odvrá­ce­né stra­ně lásky.

Autor: Daria Fo, Fran­ca Frame
Režie: Patrik Har­tl
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden, Petr Pěk­nic / Vác­lav Liška
Překlad: Věra Vrbová
Foto: Václav Beran
Délka: 80 minut + přestávka
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Nejbližší představení:

4. 9.ST – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie

Kome­die je věč­ným stře­tem muž­ské­ho a žen­ské­ho prin­ci­pu a gro­tesk­ním bojiš­těm vzta­hu mezi dvě­ma lid­mi, kte­ří se při komic­ky neo­hra­ba­ném hle­dá­ní lás­ky a souzně­ní v part­ner­ském živo­tě ubí­jí navzá­jem. Pře­de­vším však divá­ci mohou pro­střed­nic­tvím smí­chu, při úzkost­li­vém stře­tá­vá­ní v kon­flikt­ních situ­a­cích, pro­nik­nout do nit­ra těch­to postav a oblí­bit si je i s jejich sla­bost­mi a nedokonalostmi.