Repertoár

Pán­ský klub

Kome­die o ero­tic­ky závis­lých mužích je tera­pií pro všech­ny – zvlášť pro ty, kte­ří si mys­lí, že žád­nou tera­pii nepotřebují.

Autor: Matěj Bal­car
Režie: Matěj Bal­car
Hrají: Milan Šteindler, Kris­tý­na Hru­šín­ská, Daniel Šváb / Michal Stej­skal, Zde­něk Žák, Rudolf Stärz, Mar­tin Leták
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Na Jezerce
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Na seze­ní pro ero­tic­ky závis­lé se sezna­mu­je maji­tel cyk­lo­ser­vi­su Eda s uči­te­lem děje­pi­su a tělo­cvi­ku Cyri­lem, stár­nou­cím rocke­rem jmé­nem GIGI, sce­náris­tou na odpo­čin­ku Přem­kem a mla­dým ajťá­kem Mar­ti­nem. Tera­pii vede čer­s­tvě dostu­do­va­ná a neza­da­ná Lin­da, pro kte­rou se setká­ní s par­tou roz­lič­ných muž­ských cha­rak­te­rů stá­vá osu­do­vým kro­kem nejen v pro­fes­ní kariéře.