Letní scéna

Repertoár

Per­so­ny

Insce­na­ce pře­té­ká mra­zi­vou kru­tos­tí v mezi­lid­ských vzta­zích, kte­rá se vhod­ně snou­bí s iro­nií typic­kou pro Miku­láš­ko­vy inscenace.

Autor: Ing­mar Bergman, Jan Miku­lá­šek
Režie: Jan Miku­lá­šek
Hrají: Pet­ra Buč­ko­vá, Jana Plod­ko­vá, Jakub Žáček, Jiří Vyo­rá­lek, Voj­těch Von­drá­ček, Dita Kap­la­no­vá, Bar­bo­ra Boč­ko­vá, Mag­da­le­na Sidonová
Dramaturgie: Dora Vice­ní­ko­vá
Scénografie: Marek Cpin
Kostýmy: Marek Cpin
Foto: KIVA
Délka: 160 minut + přestávka
Premiéra: 06. 12. 2018
Divadlo: Divadlo Na zábradlí
Drama

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Insce­na­ce Jana Miku­láš­ka vychá­zí z obsáh­lé­ho díla Ing­ma­ra Berg­ma­na, tvůr­ce pěti desí­tek fil­mů a více než 120 diva­del­ních insce­na­cí. V novém tva­ru Per­so­ny se potká­va­jí Berg­ma­no­vy hlu­bo­ko­my­sl­né, zachmu­ře­né a osu­dem zkou­še­né posta­vy, aby vznik­la nová spo­je­ní a nové význa­my. V blí­že neu­r­či­tém bytě se ode­hrá­va­jí v podá­ní osmi her­ců zhuš­tě­ná dra­ma­ta, s kaž­dým novým nájem­ní­kem při­chá­zí i nový pří­běh – stří­da­jí se zde tvá­ře, osu­dy, pří­běhy i nála­dy. Sever­ní vítr je krutý.