Repertoár

Po kon­ci světa

Po kon­ci svě­ta je hra stre­su­jí­cí, lás­ky­pl­ná, dět­sky hra­vá, váš­ni­vá i napínavá.

Autor: Den­nis Kelly
Režie: Tomáš Mašín
Hrají: Sarah Havá­čo­vá, Karel Heř­má­nek ml.
Divadlo: Divadlo Bez zábradlí
Komedie Drama Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Po kon­ci svě­ta je hra stre­su­jí­cí, lás­ky­pl­ná, dět­sky hra­vá, váš­ni­vá i napí­na­vá. Krás­ná Lui­sa se pro­bu­dí ved­le Mar­ka, kte­rý jí zachrá­nil život. Ale­spoň tak to Mark Loui­se tvr­dí, ta o tom však začne brzy pochy­bo­vat. Jen­že odpo­ro­vat Mar­ko­vi se nevy­plá­cí. Z oblí­be­né a sil­né ženy se stá­vá oběť a z intro­vert­ní­ho muže násil­ník, kte­rý se před ničím neza­sta­ví. Civi­li­zač­ní náno­sy morál­ky a sluš­nos­ti v izo­la­ci rych­le mizí a dochá­zí doslo­va k bitvě o pře­ži­tí. Doká­žou na hor­ské drá­ze vypja­tých emo­cí, humo­ru a napě­tí pře­žít jeden dru­hé­ho? Kam až může vést posed­lost v lásce?

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro divá­ky od šest­nác­ti let.