Letní scéna

Repertoár

Posel z Liptákova

Expe­di­ce do kra­je Cimr­ma­no­va stá­ří a nově obje­ve­né hry „Posel svět­la” a „Vizi­o­nář”.

Autor: Jára Cimr­man
Režie: Ladi­slav Smoljak
Hrají: Zde­něk Svěrák, Jan Hra­bě­ta / Robert Bárta, Miloň Čepel­ka, Petr Bruk­ner / Marek Šimon
Scénografie: Jaro­slav Weigel
Kostýmy: Jaro­slav Weigel
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 20. 04. 1977
Divadlo: Divadlo Járy Cimrmana
Komedie

Cena

Sektor A780,- Sektor B680,- Sektor C550,-

Dvě­ma osob­ní­mi auto­mo­bi­ly se vydal tým praž­ských cimr­ma­no­lo­gů do Liptá­ko­va v Jizer­ských horách, aby pro­zkou­mal drs­ný kraj Cimr­ma­no­va stá­ří. Již sama ces­ta byla dob­ro­druž­stvím (děra­vý cha­dič, ris­kant­ní roz­dě­le­ní potra­vin a vody), její výsle­dek však stál za to. V restau­ra­ci U Sirot­ků zrestau­ro­va­li bada­te­lé Cimr­ma­no­vy vlast­no­ruč­ní nástěn­né nápi­sy, v nása­dě staré­ho krum­pá­če obje­vi­li jeho pro­ti­habsbur­ský pam­flet “Svou prav­du nebu­de­me skrý­vat”. A co hlav­ně: do Pra­hy odvá­že­lo kaž­dé auto po jed­né z Mis­tro­vých dosud nezná­mých her, ve Ško­dě 100 L jel Posel svě­ta a ve Fia­tu 600 D Vizi­o­nář. To pro pří­pad, kdy­by jed­no z vozi­del hava­ro­va­lo a sho­ře­lo, aby se ale­spoň jeden ruko­pis zachrá­nil. Zachrá­ni­ly se oba a chrám čes­ké dra­ma­tic­ké tvor­by mohl tak být obo­ha­cen o dva žulo­vé kame­ny: Cimr­ma­no­vo science ficti­on Posel svět­la pro­zí­ra­vě varu­je před roz­vo­jem vědy a tech­ni­ky na úkor duše, Vizi­o­nář pak před­jí­má nejen vznik 1. svě­to­vé vál­ky, ale i pro­ces kolek­ti­vi­za­ce země­děl­ství a zná­rod­ňo­vá­ní průmyslu.

Před­sta­ve­ní lze zakou­pit výhrad­ně v poklad­ně diva­dla, bez mož­nos­ti rezer­va­ce, v počtu max. 4 ks na oso­bu. Na před­sta­ve­ní se nevzta­hu­jí slevy.