Repertoár

Posled­ní aristokratka

Co všech­no je člo­věk scho­pen udě­lat, aby zachrá­nil svůj hrad, tedy i svo­ji historii?

Autor: Evžen Boček
Režie: Arnošt Gol­d­flam
Hrají: Anna Polív­ko­vá / Zuza­na Žáková, Jan Hru­šín­ský, Milu­še Šplechtová, Jit­ka Smutná, Libor Hruš­ka, Deni­sa Pfauserová, Kris­tý­na Hrušínská, Mar­tin Sitta, Rudolf Stärz, Petr Machá­ček / Ondřej Dvořák
Scénografie: Pet­ra Goldflamová-Štětinová
Kostýmy: Pet­ra Goldflamová-Štětinová
Hudba: Milan Poto­ček
Choreografie: Michal Kur­tiš
Délka: 125 minut + přestávka
Premiéra: 07. 12. 2015
Divadlo: Divadlo Na Jezerce
Komedie

Cena

Sektor A720,- Sektor B640,- Sektor C310,-

Pří­běh rodi­ny hra­bě­te Kost­ky, kte­rý se vra­cí z emi­gra­ce, aby pře­vzal rodin­né síd­lo. S ním „zdě­dí“ i zpá­teč­nic­ké­ho kas­te­lá­na, hypo­chon­dric­ké­ho zahrad­ní­ka nebo kuchař­ku, kte­rá si ráda přihne.
„Hra Posled­ní aris­to­krat­ka je stej­ně jako kni­ha vel­mi vtip­ná. Je o tom, co všech­no je člo­věk scho­pen udě­lat, aby zachrá­nil svůj hrad, tedy i svo­ji his­to­rii,“ říká Anna Polív­ko­vá, před­sta­vi­tel­ka Marie Kost­ko­vé z Kost­ky, kte­rá se vrá­ti­la z Ame­ri­ky na rodo­vý zámek. „Ta pozo­ru­je dění kolem sebe a popi­su­je je s vti­pem, nad­hle­dem a mož­ná i s jis­tým odstu­pem,“ popi­su­je svo­ji hrdin­ku Anna Polív­ko­vá, kte­rá si na „Jezer­ce“ zahra­je popr­vé. „Všech­ny ostat­ní posta­vy jsou krás­ně vykres­le­né figur­ky ze živo­ta čes­ké­ho, mezi kte­ré se musí naši ame­ri­ká­ni nějak zařa­dit. Dost se těším, že budu mít mír­ný pří­zvuk v češ­ti­ně“, dodá­vá Polívková.