Repertoár

Pra­chy!!!

Jean při­pra­vu­je veče­ři na osla­vu naro­ze­nin své­ho man­že­la, mír­né­ho účet­ní­ho Henry­ho. Kaž­dou chví­li mají přijít…

Autor: Ray Coo­ney
Režie: Jana Kali­šo­vá
Hrají: Van­da Hyb­ne­ro­vá, Ondřej Vet­chý, Richard Trs­ťan, Michal Novot­ný, Jiří Štré­bl, Sabi­na Lau­ri­no­vá / Nela Bou­do­vá / Andrea Hof­f­man­no­vá, Pavel Kikin­čuk, Zde­něk Koša­ta / Rudolf Slivka
Foto: Ivo Mičkal
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 16. 01. 2011
Divadlo: Divadlo Palace
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Jean při­pra­vu­je veče­ři na osla­vu naro­ze­nin své­ho man­že­la, mír­né­ho účet­ní­ho Henryho.
Kaž­dou chví­li mají při­jít hos­té, ale osla­ve­nec má zpož­dě­ní. Když koneč­ně při­jde, Jean ho nepo­zná­vá – Hen­ry chce oka­mži­tě emi­gro­vat do Bar­ce­lo­ny! Má k tomu ovšem pád­ný důvod: v met­ru omy­lem sebral cizí kufřík nacpa­ný ban­kov­ka­mi v hod­no­tě tři čtvr­tě mili­o­nu liber.
Pone­chat si evi­dent­ně špi­na­vé pení­ze je však těž­ší než k nim při­jít. Jakmi­le se na scé­ně obje­ví dva poli­cis­té, přá­te­lé Vic a Bet­ty a drzý taxi­kář Bill, roz­pou­tá se zbě­si­lá hra na koč­ku a myš plná neče­ka­ných zvra­tů, v níž se oba man­žel­ské páry sna­ží pomo­cí faleš­ných iden­tit za kaž­dou cenu pení­ze udržet.