Repertoár

Pří­zra­ky

Tra­di­ci­o­na­lis­tic­ké, vyni­ka­jí­cí zpra­co­vá­ní Ibse­no­va živé­ho rodin­né­ho thrilleru.

Autor: Henrik Ibsen
Režie: Jiří Pokor­ný
Hrají: Klá­ra Melíšková, Vla­di­mír Polívka, Mar­tin Myšička, Vero­ni­ka Khek Kubařová, Pavel Šim­čík
Překlad: František Frohlich
Foto: Hynek Glos
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 15. 04. 2019
Divadlo: Dejvické divadlo
Drama

Cena

Sektor A780,- Sektor B680,- Sektor C580,-

Pře­lo­mo­vá a ve své době vel­mi skan­dál­ní hra kla­si­ka moder­ní­ho dra­ma­tu. Všu­de kolem nás žijí pří­zra­ky. A všich­ni máme tako­vou hrů­zu ze světla…

Vstu­pen­ky lze zakou­pit výhrad­ně v poklad­ně diva­dla (bez mož­nos­ti rezer­va­ce) v počtu max. 4. vstu­pen­ky na oso­bu, na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat slevy.