Repertoár

Pro tebe cokoliv

Výbor­ná fran­couz­ská kome­die, kte­rá s vel­kým úspě­chem baví celou Paříž.

Autor: Jean Robert-Charrier
Režie: Petr Kra­cik
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček, Simo­na Lewandowská, David Sucha­ří­pa, Ladi­slav Hampl, Pav­la Vojáčková-Rychlá, Kris­ti­án Kašpar
Scénografie: Mar­tin Černý
Kostýmy: Sami­ha Maleh
Hudba: Milan Svo­bo­da
Překlad: Anežka Svobodová
Délka: 125 minut + přestávka
Premiéra: 01. 12. 2016
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C320,-

Cena Letní scéna

Sektor A650,- Sektor B550,- Sektor C350,- Sektor D350,-

Mateř­ská lás­ka nemá žád­né hra­ni­ce. Tak­že když si vaše dce­ra usmys­lí, že se chce stát huma­ni­tár­ní pra­cov­ni­cí v Afri­ce, co udě­lá­te? Samo­zřej­mě ji pod­po­ří­te, pro­to­že pro ni bys­te udě­la­li coko­liv! I kdy­by to mělo zna­me­nat, že se z kože­šin pře­vle­če­te do oble­če­ní z bio­ba­vl­ny, sun­dá­te paro­ží ze zdí a nově zaří­dí­te celý byt, namís­to stea­ku při­pra­ví­te zele­ni­no­vé hody a na výbě­ro­vou komi­si zahra­je­te diva­dlo, že jste “alter-glo­ba­li­zač­ní nad­šen­ci”, i když nemá­te poně­tí, co to je. A kdy­by to bylo málo, z mat­ky — zko­rum­po­va­né práv­nič­ky — udě­lej­te obháj­ky­ni lid­ských a zví­ře­cích práv, otce — oper­ní­ho pěv­ce — vydá­vej­te za sirot­ka v důcho­du a bra­t­ra za afric­ké­ho bojov­ní­ka za svo­bo­du. Završ­te to ado­p­to­vá­ním hlu­ché­ho, sle­pé­ho,  pajda­jí­cí­ho krá­lí­ka a to by bylo, abys­te neby­li přesvědčiví…!