Repertoár

Pusť­te mě ven!

Herec­ká legen­da Iva Jan­žu­ro­vá v nové komedii.

Autor: Jean-Marie Che­vret
Režie: Sabi­na Remundová
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Sabi­na Remundová
Scénografie: Adam Pit­ra
Kostýmy: Eva Pit­ro­vá
Hudba: Zde­něk Dočekal, Igor Orozo­vič
Překlad: Jaromír Janeček
Foto: Richard Kocourek
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 30. 06. 2021
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,- Přístavek320,-

Cena Letní scéna

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C390,-

Herec­ká legen­da Iva Jan­žu­ro­vá si jako insce­na­ci ke své­mu význam­né­mu život­ní­mu jubi­leu pří­hod­ně vybra­la výteč­nou fran­couz­skou kome­dii, kte­rá nabí­zí oprav­du mimo­řád­nou herec­kou pří­le­ži­tost v podo­bě posta­vy vel­ké hvězdy paříž­ské­ho diva­dla a fil­mu Joce de Gué­ran­de. Ta se doma chys­tá na odjezd do tele­viz­ní­ho stu­dia, neboť na pro­gra­mu bude pří­mý pře­nos gala­ve­če­ra na její počest. Už je vlast­ně na odcho­du z bytu, téměř všech­no při­pra­ve­no, jen ješ­tě musí spus­tit novou bez­peč­nost­ní role­tu na tera­su… a z vte­ři­ny na vte­ři­nu může být všech­no jinak! Joce má najed­nou neko­neč­ně pro­sto­ru pro mno­hem ote­vře­něj­ší a sar­kas­tič­těj­ší bilan­ci, než jakou jí pře­de­pi­so­val scé­nář pořa­du. Před oči­ma jí defi­lu­jí všech­ny důle­ži­té oka­mži­ky její­ho živo­ta, a to zda­le­ka nejen ty zali­té slun­cem. A pozor, autor při­pra­vil pro Joce a hlav­ně pro divá­ky této chyt­ré kome­die sku­teč­ně pře­kva­pi­vý konec!