Letní scéna

Repertoár

Pyš­ná princezna

Diva­del­ní zpra­co­vá­ní slav­né fil­mo­vé pohádky.

Autor: Dana Bar­tůň­ko­vá
Režie: Dana Bar­tůň­ko­vá
Hrají: Klá­ra Jelín­ko­vá / Klá­ra Kuče­ro­vá , Jan Kne­s­pl, Julie Jurišto­vá, Hana Tuno­vá, Milan Duchek / David Schne­i­der, Josef Vaver­ka / Michal Kuboušek
Délka: 65 minut bez přestávky
Divadlo: Divadelní společnost Julie Jurištové
Pro Děti

Cena

Sektor A180,- Sektor B180,-

V Půl­noč­ním krá­lov­ství žije pyš­ná prin­cez­na Kra­so­mi­la. Když odmít­ne ruku krá­le Mirosla­va, ten se za ní vydá do její­ho krá­lov­ství v přestro­je­ní za zahrad­ní­ka. Vypěs­tu­je zpí­va­jí­cí kvě­ti­nu a najde si ces­tu k srd­ci pyš­né prin­cez­ny. Jejich lás­ku chce pře­ka­zit rád­ce, kte­rý Půl­noč­ní krá­lov­ství ovlá­dá. Miroslav a prin­cez­na pro­to uprch­nou a na útě­ku zaži­jí neče­ka­ná dob­ro­druž­ství. Prin­cez­na se nako­nec doví­dá, že její milý není zahrad­ník, ale král a nic už nesto­jí v ces­tě pra­vé krá­lov­ské svatbě.

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.