Repertoár

Ráno poté

Kome­die ostří­le­né­ho brit­ské­ho dra­ma­ti­ka Pete­ra Quil­te­ra na prv­ní pohled pří­liš nevy­bo­ču­je ze žánro­vé­ho prů­mě­ru, opak…

Autor: Peter Quil­ter
Režie: Mar­tin Vokoun
Hrají: Lucie Zed­níč­ko­vá, Micha­e­la Tome­šo­vá, Voj­těch Vodo­chod­ský, Zde­něk Rohlí­ček, Pavel Dvořák
Délka: 110 minut + přestávka
Divadlo: Pantheon Production
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,- Přístavek350,-

Nejbližší představení:

12. 5.NE – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie

Kome­die ostří­le­né­ho brit­ské­ho dra­ma­ti­ka Pete­ra Quil­te­ra na prv­ní pohled pří­liš nevy­bo­ču­je ze žánro­vé­ho prů­mě­ru, opak je ale prav­dou! Na zdán­li­vě jed­no­du­chém půdo­ry­su běž­ných part­ner­ských a rodin­ných vzta­hů vyros­te komic­ká situ­a­ce téměř hra­ni­čí­cí s fraš­kou. Něko­lik pře­kva­pi­vých dějo­vých zvra­tů nás dove­de až k poin­tě, kte­rá je stej­ně tak neče­ka­ná, jako před­ví­da­tel­ná. Zále­ží jen na divá­ko­vi a jeho úhlu pohle­du. Pří­běh Toma, kte­rý se ráno pro­bu­dí ved­le nezná­mé dív­ky a než se sta­čí rozkou­kat, sezná­mí se s její výstřed­ní, ale při­tom milu­jí­cí mat­kou a bra­t­rem, se může jevit neu­vě­ři­tel­ně až šíle­ně, když se nad ním ale zamys­lí­me, z hle­dis­ka vzta­hů a emo­cí je
vlast­ně vel­mi pocho­pi­tel­ný. Čtve­ři­ce postav je i přes všu­dypří­tomnou kome­di­ál­ní nad­sáz­ku vel­mi lid­skou a veskr­ze sym­pa­tic­kou par­tou, jen musí­te coby divá­ci odho­dit kon­ven­ce a pře­hod­no­tit někte­ré ste­re­o­ty­py. Šest scén — šest růz­ných rán ode­hrá­va­jí­cích se v jed­né lož­ni­ci — mapu­je vývoj vzta­hu mla­dé dvo­ji­ce. Výbor­né dia­lo­gy jsou per­ma­nent­ní pře­střel­kou vti­pů, kte­rou pub­li­kum jis­tě ocení.