Repertoár

Re:kabaret Re:start ONLINE PREMIÉRA

Pre­mi­é­ro­vý díl občas­ní­ku Re:kabaret se spe­ci­ál­ním hostem.

Autor: Hana Miko­láš­ko­vá, Matěj Ran­dár
Režie: Hana Miko­láš­ko­vá, Matěj Ran­dár
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Mari­a­na Chmelařová, Pavol Seriš, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Miroslav Sýko­ra, Jaro­sla­va Sýkorová, živá kape­la
Délka: 60 minut bez přestávky
Premiéra: 17. 12. 2020
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie

Pes­t­rá směs ske­čů, stand-upů, pan­to­mi­my a impro­vi­za­ce oko­ře­ně­ná neko­rekt­ním humo­rem a mis­trov­ství vzác­né­ho hos­ta. Re:Kabaret Re:start zaměst­ná všech­ny vaše smys­ly a roz­vibru­je brá­ni­ci. Nech­te se okouz­lit hra­vým svě­tem klau­nů a kaba­ret­ní atmo­sfé­rou v pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho pro­jek­tu Re-Kabaret.
Spe­ci­ál­ní host: Anna Polívková

Ten­to pořad vzni­kl v rámci pro­jek­tu Diva­dlo Bol­ka Polívky onli­ne za pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry Čes­ké republiky.