Letní scéna

Repertoár

Ria­di­tel’­ky zemegule

Tri gene­rá­cie slo­ven­ských here­čiek v bri­lant­nej komé­dií o intím­nom aj verej­nom sve­te oko­lo nás.

Autor: Vili­am Klimáček
Režie: Vili­am Klimáček
Hrají: Boži­da­ra Turzonovová, Dari­na Abrahámová, Moni­ka Horváthová
Foto: Ctibor Bachratý
Délka: 70 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo GUnaGU
Komedie

Cena

Sektor A630,- Sektor B530,- Sektor C320,-

„Svet by bol o čosi lep­ší, keby mal krás­ne upra­ta­né ministerstvá.“
Noc na minis­ter­stve zahra­nič­ných vecí. Tri upra­to­vač­ky sa pri prá­ci bavia o svo­jich živo­toch, milen­coch a roz­chodoch a popri tom majú zaru­če­ný recept, ako upra­tať dneš­ný roz­há­d­za­ný svet. Komé­dia o nor­mál­nych ľuďoch, ktorí sa sna­žia vyznať v cha­o­se súčas­nos­ti a pri­tom sa nezblázniť.
Pani Judit (hlav­ná rola, písa­ná pre Boži­da­ru Tur­zo­no­vo­vú) pochá­d­za údaj­ne z býva­lej šľach­tic­kej rodi­ny a upra­to­va­ním si chce udr­žať nie­len vlast­nú dôstoj­nosť, ale aj nive­au tej­to kra­ji­ny. Dari­na (Dari­na Abra­há­mo­vá) sní­va o milen­co­vi z Ang­lic­ka, kto­rý ju už-už poži­a­da o ruku, len zati­aľ ako­si nemá na to čas a najmlad­šia Moni­ka (Moni­ka Horvátho­vá) prišla na minis­ter­stvo upra­to­vať po prvý raz. Postup­ne sa vyná­ra jej tajom­stvo a sku­toč­ný dôvod, pre­čo je tu.