Letní scéna

Repertoár

Řím­ské noci

Prav­di­vý pří­běh dvou výsost­ných uměl­ců a cit­li­vých zra­ni­tel­ných duší.

Autor: Fran­co D´Alessandro
Režie: Gre­go­ry Abels
Hrají: Simo­na Stašová, Oldřich Vízner
Překlad: Alexander Jerie
Délka: 140 minut + přestávka
Premiéra: 14. 05. 2013
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A550,- Sektor B520,-

Pou­ta­vý a sou­čas­ně dojem­ný pří­běh dvou slav­ných lidí, ital­ské hereč­ky Anny Mag­na­ni a ame­ric­ké­ho dra­ma­ti­ka Ten­nessee Wil­li­am­se. Pojed­ná­vá o jejich dlou­ho­do­bém a ryzím přá­tel­ství, o jejich lás­kách, rados­tech, vrcho­lech i pádech. Vše zará­mo­vá­no do pade­sá­tých a šede­sá­tých let 20. století.

Během své­ho poby­tu v Římě se Wil­li­ams koneč­ně setká s hereč­kou, pro niž tou­ží psát. Prak­tic­ky ihned najdou poro­zu­mě­ní jeden pro dru­hé­ho. Upro­střed Říma na tera­se Anny Mag­na­ni si Ten­nessee při­lé­tá­vá pra­vi­del­ně načer­pat dáv­ku Anni­na humo­ru a nezkrot­né­ho tem­pe­ra­men­tu. Tady si nechá­vá pofou­kat své bolíst­ky od sil­né a nepo­ra­zi­tel­né Anny, tady načer­pá­vá inspi­ra­ci pro svou dal­ší tvor­bu a tady se s ní může smát i plakat.

Jedi­neč­né a bri­lant­ní herec­ké výko­ny Simo­ny Sta­šo­vé a Oldři­cha Vízne­ra, při­taž­li­vý děj plný sil­ných emo­cí a váš­ní, smí­chu a plá­če, vel­kých zvra­tů, to všech­no jsou „Řím­ské noci“.