Repertoár

Rodi­na je základ státu

Kome­die, ve kte­ré jde o život!

Autor: Ray Coo­ney
Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trs­ťan, Van­da Hyb­ne­ro­vá / Zuza­na Sla­ví­ko­vá, Petr Motloch, Mar­ti­na Hudeč­ko­vá, Zde­něk Koša­ta, Sabi­na Lau­ri­no­vá / Eva Kode­šo­vá, Zde­něk Piš­ku­la / Mirek Saba­din, Jakub Slach / Voj­těch Záveský / Vla­di­slav Rot­ta, Miloš Kopečný
Délka: 130 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Palace
Komedie

Cena

Sektor A570,- Sektor B530,-

V lon­dýn­ské Nemoc­ni­ci U sva­té­ho Ondře­je se dva dny před Štěd­rým dnem dok­tor David Mor­ti­mo­re při­pra­vu­je na důle­ži­tou Pon­soby­ho nadač­ní před­náš­ku, kte­rá mu může pomo­ci v tolik oče­ká­va­ném kari­ér­ním postu­pu. Potře­bu­je k tomu jenom klid a čas, ale ani jed­no­ho se mu nedo­stá­vá. Chví­le sou­stře­dě­ní před vystou­pe­ním mu zne­snad­ňu­je běž­ný pro­voz nemoc­ni­ce, pří­pra­va vánoč­ní­ho před­sta­ve­ní a taky neče­ka­ná návště­va jeho býva­lé milen­ky Jane a její­ho ješ­tě neče­ka­něj­ší­ho „dáreč­ku“. Zou­fa­lý lékař pro­sí o pomoc pří­te­le Huber­ta, ale tato pros­ba situ­a­ci jenom kom­pli­ku­je a pří­cho­dem man­žel­ky Rose­ma­ry a dal­ších postav se ješ­tě více zamotává.

Výsled­kem jsou neu­vě­ři­tel­né, typic­ky coo­neyov­ské zmatky.