Repertoár

Rudy Lin­ka: One Man Show — Mezi Řádky

„Lidé, kte­ří inspi­ru­jí, jsou moto­rem, kte­rý dodá­vá život­ní ener­gii a odva­hu jít za svým snem,“…

Hrají: Rudy Lin­ka

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

„Lidé, kte­ří inspi­ru­jí, jsou moto­rem, kte­rý dodá­vá život­ní ener­gii a odva­hu jít za svým snem,“ říká glo­bál­ní občan Rudy Lin­ka, kte­rý se sám během své­ho živo­ta stal člo­vě­kem, kte­rý inspi­ru­je. V roce 2020 osla­vil 60. výro­čí a jeho auto­bi­o­gra­fic­ká kni­ha vyšla v nakla­da­tel­ství Euro­me­dia. Rudy Lin­ka se při té pří­le­ži­tos­ti pus­til do svých vystou­pe­ní One Man Show, kde s leh­kos­tí a humo­rem sobě vlast­ní pro­vá­dí divá­ky svým svě­tem. To zna­me­ná, že může­te oče­ká­vat hud­bu, foto­pro­jek­ce z Rudy­ho sou­kro­mé­ho archi­vu a pří­běhy s lid­mi, kte­ří Rudy­ho inspi­ro­va­li a budou inspi­ro­vat i vás.