Letní scéna

Repertoár

S Adélou

Jis­kři­vá talk show Adély Elbel a jejích hostů.

Hosté: Mahu­le­na Boča­no­vá, Mar­tin Zounar, DJ Sha­f­ff
Délka: cca 100 minut + přestávka

Cena

Sektor A500,- Sektor B450,- Sektor C450,-

Účast­ní­ci se mohou těšit na zábav­ný večer plný humo­ru a leh­kos­ti se dvě­ma výji­meč­ný­mi hos­ty:  hereč­kou Mahu­le­nou Boča­no­vou a her­cem a mode­rá­to­rem Mar­ti­nem Zouna­rem. O vzta­zích, o tom, co lidi spo­ju­je i roz­dě­lu­je, o muž­ském a žen­ském pohle­du na život a na svět. Bude se nejen bavit o živo­tě a jeho nástra­hách, ale i bavit, tedy hrát a hrát si.

Zajis­kří to mezi hos­ty? Nebo to jen zadoutná?

Po před­sta­ve­ní jste všich­ni srdeč­ně zvá­ni do foyer na after par­ty “S Adélou”, kte­rá bude trvat do půl­no­ci. Hra­je DJ Scha­f­ff. Diva­del­ní bar je plně k dispozici.