Letní scéna

Repertoár

Scé­ny z man­žel­ské­ho života

Kaž­dý milost­ný vztah pro­chá­zí milost­ný­mi fázemi.

Autor: Ing­mar Bergman
Režie: Vla­di­mír Strnisko
Hrají: Micha­e­la Badinková, Michal Dlou­hý, Kamil Hal­bich, Bar­ba­ra Lukešová
Dramaturgie: Vla­di­mír Strnisko
Scénografie: Adam Pit­ra
Kostýmy: Micha­e­la Červenková
Překlad: Zbyněk Černík
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 12. 03. 2019
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B620,- Sektor C350,-

Uni­ver­zit­ní vědec Johan a práv­nič­ka Mari­an­ne před­sta­vu­jí doko­na­lý man­žel­ský pár. Pod tím­to povr­chem však číha­jí pro­blémy, kte­ré jed­no­ho dne pro­lo­mí křeh­kou sko­řáp­ku dlou­ho­le­té­ho vzta­hu. Roz­pad man­žel­ství zna­me­ná vzda­lo­vá­ní se a opě­tov­né bouř­li­vé setká­vá­ní. Jeden z nej­u­přím­něj­ších milost­ných pří­bě­hů v ději­nách umě­lec­ké tvor­by před­vá­dí všech­ny polo­hy milost­né­ho vzta­hu, od okouz­le­ní až po bru­tál­ní rvač­ku. Vyja­dřu­je však také nadě­ji, že ti, co spo­lu pro­ži­li život, jsou svá­zá­ni něž­ným pou­tem a jeden pro dru­hé­ho se nikdy nemo­hou stát cizinci.