Repertoár

Serial Killer: Dvanáct

Thriller zamě­řu­jí­cí se na čle­ny poro­ty sle­do­va­né­ho soud­ní­ho procesu.

Dva­náct (De Twa­alf, Bel­gie, 2019, r. Wou­ter Bou­vijn), sek­ce Mezi­ná­rod­ní pano­ra­ma, jazyk – holand­šti­na, titul­ky – čes­ké a ang­lic­ké, 2x45 min.

Psy­cho­lo­gic­ký thriller, jehož páte­ří je soud­ní pro­ces se ženou obvi­ně­nou z vraž­dy své­ho dítě­te a své pří­tel­ky­ně. Nespo­leh­li­ví jsou v tom­to pří­pa­du neje­nom svěd­ko­vé, ale všech dva­náct čle­nů poro­ty, z nichž kaž­dý má co scho­vá­vat. Mno­ho­vrs­tev­na­tý pří­běh rea­gu­je na bel­gic­kou veřej­nou deba­tu o uži­teč­nos­ti porot­ní­ho mode­lu a poku­sy jej zjed­no­du­šit. Uka­zu­je jeho kla­dy i zápo­ry a poklá­dá důle­ži­tou otáz­ku – do jaké míry jsou porot­ci ovliv­ňo­vá­ni vlast­ní život­ní zku­še­nos­tí? Dal­ší ukáz­ka sou­čas­né kva­lit­ní vlám­ské tele­viz­ní pro­duk­ce, ze kte­ré měli loňští divá­ci Serial Kille­ru mož­nost vidět seri­ál Tabu­la Rasa.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky