Repertoár

Serial Killer: Dvojče

V hlav­ní dvoj­ro­li v nor­ském seri­á­lo­vém dra­ma­tu vystu­pu­je Kris­to­fer Hivju zná­mý dnes ve svě­tě díky roli Tor­mun­da ve Hře o trůny.

Dvoj­če (Twin, Nor­sko, 2019, r. Eri­ka Cal­meyer, Kris­to­f­fer Met­cal­fe), sek­ce Fokus: Nor­sko, jazyk – norš­ti­na, titul­ky — čes­ké a ang­lic­ké, 2x45 min.

Zatím­co Erik žije v dodáv­ce na plá­ži, kde učí turis­ty sur­fo­vat, jeho dvoj­če Adam je úspěš­ný pod­ni­ka­tel, man­žel a otec dvou dětí. Ale­spoň do té doby, než se v jeho uhla­ze­né domác­nos­ti obje­ví bra­tr s žádos­tí o pení­ze. Náh­le však dochá­zí k tra­gic­ké neho­dě a Erik musí své­ho zdán­li­vě doko­na­lé­ho sou­ro­zen­ce v živo­tě nahra­dit. Vyna­lé­za­vé dra­ma o lid­ské iden­ti­tě zís­ka­lo pro titul­ní roli Kris­to­fe­ra Hivju zná­mé­ho jako Tor­mund Obrozhou­ba ze Hry o trů­ny. Seri­ál o vol­no­myš­len­ká­ři, kte­rý se ze dne na den musí stát někým jiným, se ode­hrá­vá během jed­no­ho týd­ne a více než na poli­cej­ní vyšet­řo­vá­ní se sou­stře­dí na vzta­hy mezi posta­va­mi. Pří­běh jed­né rodi­ny a mož­nos­tí nových začát­ků se natá­čel v sever­sky krás­ném pro­stře­dí na Lofotech.

VSTUPENKYwww.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky