Letní scéna

Repertoár

Serial Killer: Kiri

Spo­le­čen­sko-rea­lis­tic­ké dra­ma o soci­ál­ní pra­cov­ni­ci, kte­rá dovo­lí bio­lo­gic­ké­mu otci ado­p­to­va­né hol­čič­ky navští­vit své dítě. Násled­ně ale otec i dív­ka zmizí.

(Vel­ká Bri­tá­nie, 2018, r. Euros Lyn), sek­ce Mezi­ná­rod­ní pano­ra­ma, jazyk – ang­lič­ti­na, titul­ky – čes­ké, 2x 45 min.

Kiri je čer­noš­ská dív­ka žijí­cí v bílé pěs­toun­ské rodi­ně v Bris­to­lu, jejíž vlast­ní rodi­če výcho­vu nezvlád­li kvů­li dro­gám. Miri­am je soci­ál­ní pra­cov­ni­ce, kte­rá má její pří­pad na sta­rost. Když dívči­ni pra­ro­di­če pro­je­ví přá­ní vidět se s ní ješ­tě před plá­no­va­nou adop­cí, chce jim vyho­vět – dív­ka by měla poznat vlast­ní koře­ny. Kiri však během návštěvy zmi­zí a postup Miri­am začí­na­jí vyšet­řo­vat její nad­ří­ze­ní i poli­cie. Roz­bí­há se řetě­zec udá­los­tí, na jehož kon­ci by měl být určen viník. Soci­ál­ně rea­lis­tic­ké dra­ma je jed­ním z vlny sou­čas­ných brit­ských seri­á­lů, kte­rým se daří vyvo­lá­vat deba­tu o aktu­ál­ních udá­los­tech. Scé­nář vychá­zí z kon­krét­ní­ho pří­pa­du vražd dětí z rodin moni­to­ro­va­ných soci­ál­ní­mi služ­ba­mi. Hlav­ní roli Miri­am si zahrá­la Sarah Lan­ca­shire, zná­má z jed­no­ho z nej­lep­ších brit­ských seri­á­lů posled­ní doby Šťast­né údolí.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky