Letní scéna

Repertoár

Serial Killer: Mla­dé a nadějné

Eli­se, kte­rá žije v USA, kde se sna­ží živit jako stand-up komič­ka, při­jíž­dí do Nor­ska na návště­vu. Neče­ka­ně jí ale nepro­dlou­ží vízum, a tak zůstá­vá zasek­nu­tá ve svém starém nor­ském životě.

Mla­dé a naděj­né (Unge Loven­de, Nor­sko, 2015, r. Eirik Svensson), sek­ce V kur­zu: seri­á­ly (nejen) pro mla­dé, jazyk – norš­ti­na, titul­ky – čes­ké a ang­lic­ké, 2x30 min.

Eli­se, kte­rá žije v USA, kde se sna­ží živit jako stand-up komič­ka, při­jíž­dí do Nor­ska na návště­vu. Neče­ka­ně ale nedo­sáh­ne na pro­dlou­že­ní víza, a tak zůstá­vá zasek­nu­tá ve svém starém živo­tě spo­lu s kama­rád­ka­mi, kte­ré dlou­ho­do­bě nema­jí nej­lep­ší vyhlíd­ky. Nen­ne má ambi­ce pro­sa­dit se jako spi­so­va­tel­ka, ale zatím se živí v cate­rin­gu. Alex chce být hereč­kou, ale teď to vypa­dá, že se bude spíš sta­rat o pří­te­le, kte­rý si zlo­mil nohu. Seri­ál, kte­rý bývá ozna­čo­va­ný jako skan­di­náv­ské Girls, se na roz­díl od ame­ric­ké­ho vzo­ru víc sou­stře­dí na potí­že, kte­ré zná vět­ši­na dneš­ních ambi­ci­óz­ních dva­cát­ní­ků než na směš­nost svých hrdinek.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky