Repertoár

Serial Killer: Mravy

Dvou­díl­né island­ské dra­ma popi­su­jí­cí bolest­né násled­ky zná­sil­ně­ní dív­ky ze střed­ní ško­ly z per­spek­ti­vy obě­ti i viníka.

Mra­vy (Man­na­siðir, Island, 2018, r. Sve­inn Óla­fur Gun­nars­son), sek­ce V kur­zu: seri­á­ly (nejen) pro mla­dé, jazyk – island­šti­na, titul­ky – čes­ké a ang­lic­ké 2x75 min.

Dvou­díl­né island­ské dra­ma, kte­ré popi­su­je bolest­né násled­ky zná­sil­ně­ní dív­ky na střed­ní ško­le per­spek­ti­vou pacha­te­le. Deva­te­nác­ti­le­tý Einar je hvězda kape­ly, na kte­rou se večer chys­tá celá ško­la. Po kon­cer­tě bere jed­nu z fany­nek do prázd­né míst­nos­ti v záku­li­sí. To, co násle­du­je, je z jeho per­spek­ti­vy jen špat­ný sex, pod­le otře­se­né dív­ky však došlo ke zná­sil­ně­ní. Dvou­díl­ný seri­ál uka­zu­je, jak obtíž­ně se s udá­los­tí vyrov­ná­vá Eina­ro­va rodi­na. Mat­ka je zná­mou mode­rá­tor­kou gri­lu­jí­cí hos­ty pode­zře­lé ze sexu­ál­ních úto­ků na ženy, otec radě­ji pra­cov­ně odjíž­dí a sest­ra Eina­ra bez výhrad obdi­vu­je. Man­ners zpro­střed­ko­vá­va­jí pohled jak samot­né­ho Eina­ra, tak i dív­ky, kte­rá kvů­li trau­ma­tu pře­stá­vá cho­dit do ško­ly a vyhle­dá­vá pod­po­ru onli­ne, pod hash­tagem MeToo.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky