Repertoár

Serial Killer: Skam

Mimo­řád­ně úspěš­ný nor­ský tele­viz­ní a inter­ne­to­vý seri­ál pro tee­nage­ry, jehož růz­né ver­ze a rema­ky sle­du­jí divá­ci po celém světě.

Skam (Nor­sko, 2015, r. Julie Andem), sek­ce V kur­zu: seri­á­ly (nejen) pro mla­dé, jazyk – norš­ti­na, titul­ky – čes­ké a ang­lic­ké, 4x25 min.

Dnes už kul­tov­ní nor­ský tee­nager­ský seri­ál, kte­rý veřej­no­práv­ní NRK zve­řej­ňo­va­la na webu ve for­mě něko­li­ka­mi­nu­to­vých videí. Díky rea­lis­tic­ké­mu zachy­ce­ní kaž­do­den­ní­ho živo­ta stu­den­tů střed­ní ško­ly v Oslu půso­bil zpr­vu téměř doku­men­tár­ně. Čas v seri­á­lu ubí­hal stej­ně jako ten reál­ný a na soci­ál­ních sítích fun­go­va­ly aktiv­ní pro­fi­ly seri­á­lo­vých postav. Všech­ny čty­ři sezo­ny, z nichž má kaž­dá jinou hlav­ní hrdin­ku či hrdi­nu, vysta­vě­la sce­nárist­ka Julie Andem na zákla­dě roz­sáh­lé­ho sbě­ru dat. Šlo jí o to, aby její prá­ce čest­ně povzbu­zo­va­la tee­nage­ry v kaž­do­den­ním boji s nedo­stat­kem sebe­vě­do­mí, homo­fo­bií nebo kyber­ši­ka­nou. Pro star­ší divá­ky je Skam ape­la­tiv­ním prů­vod­cem po pro­blé­mech dneš­ních vel­ko­měst­ských tee­nage­rů. Během tře­tí sezo­ny se stal mezi­ná­rod­ním hitem, kte­rý dnes výraz­ně ovliv­ňu­je podo­bu nových seri­á­lů pro mla­dé. Zatím může­me napo­čí­tat 8 rema­ků včet­ně ame­ric­ké­ho, ital­ské­ho nebo belgického.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky